Algemene voorwaarden

Navigeren door transparantie: Algemene voorwaarden van Fintis

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Opdrachtgever: de partij die de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

B. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fintis B.V. (KvK 27272221).

C. Opdracht: alle door Opdrachtnemer in het kader van de dienstverlening aan Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, inclusief de werkzaamheden die redelijkerwijs nuttig geacht kunnen worden ter uitvoering van uitdrukkelijk opgedragen werkzaamheden.

D. Overeenkomst: de rechtsrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd.

E. Op regiebasis: op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Opdrachtnemer worden vastgesteld.

F. Onder het ‘beëindigen van de Opdracht’ wordt tevens het ontbinden van de Overeenkomst begrepen.

G. Boekjaar: Het boekjaar is de (twaalfmaands)periode waarop het fiscaal jaarverslag en de winst- en verliesrekening betrekking hebben.

H. Onder ‘schriftelijk’ wordt mede begrepen door middel van digitale communicatie.

2. Toepasselijkheid en wijziging

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsrelaties tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Daaronder wordt mede begrepen alle werkzaamheden van Opdrachtnemer, ook als deze niet expliciet zouden zijn opgedragen, iedere overeenkomst tussen partijen, iedere verbintenis tussen hen uit wet of overeenkomst, alsmede iedere bestaande en toekomstige Opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde Opdracht, ook als aan de zijde van Opdrachtgever een andere partij als contractspartij en/of factuurrelatie optreedt.


2.2 Alle hiervoor omschreven rechtsrelaties worden aangegaan en uitgevoerd door Opdrachtnemer, niet door individuele medewerkers, leidinggevenden of vennoten.


2.3 Alle bedingen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt mede ten behoeve van (en kunnen worden ingeroepen door) eenieder die voor Opdrachtnemer werkzaam is, zij het op basis van arbeidsovereenkomst, ZZP, detachering of op andere wijze, zij het als rechtspersoon of als natuurlijk persoon, inclusief de respectievelijke bestuurders.


2.4 Door met Opdrachtnemer een Overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever afstand van door hem/haar gehanteerde bijzondere of algemene voorwaarden hoe ook genaamd zodat op Overeenkomsten, Opdrachten en/of werkzaamheden van Opdrachtnemer uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.


2.5 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Opdrachtnemer worden ingeroepen jegens Opdrachtgever, diens vertegenwoordiger, een derde die de indruk heeft gewekt vertegenwoordiger te zijn, bestuurders, aandeelhouders, en iedereen die werkzaam is of was ten bate van Opdrachtgever zij het als werknemer, opdrachtnemer, adviseur, via een vennootschap of anderszins.


2.6 Indien Opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig recht dat hem krachtens deze Algemene Voorwaarden toekomt, zal dit niet gelden als een afstand van recht.


2.7 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.


2.8 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien Opdrachtnemer daar expliciet en schriftelijk mee instemt. Zonder een dergelijke schriftelijke instemming, binden mondelinge afspraken met voor Opdrachtnemer werkzame personen haar niet.

3. Totstandkoming en duur Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a. Indien door Opdrachtnemer een schriftelijk aanbod is gedaan of een opdrachtbevestiging is gestuurd, door de ontvangst door Opdrachtnemer van de schriftelijke instemming van Opdrachtgever hiermee.

b. Aanvang van de opdracht door Opdrachtnemer zonder binnen bekwame tijd daarna gedaan schriftelijk protest van Opdrachtgever en/of het voldoen van de eerste daarop betrekking hebbende factuur.

c. Door ieder ander blijk van Opdrachtgever van het aanvaarden van schriftelijk aanbod of Opdrachtbevestiging.


3.2 Voor alle voorstellen van de zijde van Opdrachtnemer geldt dat deze herroepelijk zijn en er slechts rechten aan kunnen worden ontleend indien deze schriftelijk zijn gedaan.


3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


3.4 De Opdracht c.q. de Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en bescheiden.


3.5 Bij het bestaan of het vermoeden van (i) onrechtmatige activiteiten en/of geldstromen en/of (ii) insolvabiliteit en/of onvoldoende liquiditeit en/of (iii) andere feiten en omstandigheden die een reguliere bedrijfsvoering of dienstverlening met inachtneming van de geldende regelgeving waaronder de Wwft in de weg zouden kunnen staan staat het Opdrachtnemer vrij om de Opdracht per direct te beëindigen.

4. Informatie van Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle relevante gegevens en bescheiden prompt aan te leveren. Hieronder worden mede begrepen die gegevens/ bescheiden waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat die relevant zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, alsmede alle gegevens/bescheiden die Opdrachtnemer naar haar mening nodig heeft voor het uitvoeren van de Opdracht. Opdrachtgever dient deze gegevens/bescheiden tijdig, eenvoudig toegankelijk en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm aan te leveren.


4.2 Schade, kosten of honorarium dat als gevolg van het niet voldoen aan het voorgaande verschuldigd wordt, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Zie tevens hierna onder ‘honorarium en kosten’.


4.3 Zolang niet alle voor de Opdracht benodigde of gevraagde gegevens/bescheiden door Opdrachtnemer zijn ontvangen, staat het Opdrachtnemer vrij om de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of om de Opdracht per direct te beëindigen. Zie tevens hierna onder ‘termijn afronding Opdracht’.


4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens/bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd. De artikelen 404 en 407 lid 2 BW zijn niet op de Opdracht van toepassing.


5.2 Werkzaamheden die buiten de schriftelijk vastgelegde Opdracht vallen worden op regiebasis gefactureerd.


5.3 Opdrachtnemer spant zich in de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

6. Termijn afronding Opdracht

6.1 De duur van de Opdracht wordt beïnvloed door tal van omstandigheden deels afhankelijk van Opdrachtnemer, deels van Opdrachtgever waaronder de door Opdrachtgever aangeleverde informatie en bescheiden alsmede de medewerking die hij/zij verleent.


6.2 Is Opdrachtgever vooruitbetaling verschuldigd of dient hij/zij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen aan te leveren dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder lopen resp. wordt deze verlengd tot Opdrachtgever geheel aan deze en al zijn/haar verplichtingen in het kader van de Overeenkomst heeft voldaan.


6.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen/data zijn slechts indicatief op basis van de dan beschikbare gegevens en aannames en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Behoudens dat laatste geval, kunnen aan door Opdrachtnemer opgegeven duur van de Opdracht of datum waarop deze zal zijn afgerond, geen rechten worden ontleend.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever.


7.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

8. Ontbinding en Overmacht

8.1 Opdrachtgever kan de Overeenkomst eerst ontbinden indien de termijn voor de te leveren prestatie verstreken is, Opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen in het kader van de Opdracht heeft voldaan en schriftelijk aan Opdrachtnemer een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld mits voor het overige voldaan is aan de in art. 6:256 BW gestelde voorwaarden.


8.2 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

9. Honorarium en kosten

9.1 Behoudens ondubbelzinnig en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden bij Opdrachtgever op regiebasis in rekening gebracht.


9.2 Indien een vast bedrag is overeengekomen, wordt aanvullend op regiebasis gefactureerd voor zover de werkzaamheden de bij aanvang overeengekomen omvang daarvan te boven gaan.


9.3 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht.


9.4 In redelijkheid gemaakte in verband met de Opdracht gemaakte kosten worden aan Opdrachtgever doorbelast.


9.5 Indien Opdrachtgever bij het einde van de Opdracht (nogmaals) een afschrift van zich onder Opdrachtnemer bevindende bescheiden wil ontvangen wordt hiervoor een vast en voorafgaand aan afgifte te voldoen bedrag gerekend van €250, honorarium/afwikkelkosten.


9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Aanvang of voortzetting van de werkzaamheden kan van betaling afhankelijk worden gesteld. Betaalde voorschotten worden verrekend bij einddeclaratie, nadat de Opdracht is afgerond.


9.7 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen.


9.8 Het uiteindelijk in rekening te brengen honorarium is afhankelijk van tal van omstandigheden waaronder de informatie en de bescheiden als aangeleverd door Opdrachtgever. Begroting op voorhand van het honorarium is derhalve slechts een indicatie op basis van op dat moment beschikbare gegevens en aannames. Aan begroting op voorhand kunnen geen rechten worden ontleend.


9.9 De Opdracht, het uitvoeren van de werkzaamheden, het tarief, de facturatie en de begroting zijn onder meer gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

a. het tijdig door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tijdig, correct en volledig aanleveren van alle relevante documenten, chronologisch geordend, niet-handgeschreven waaronder een deugdelijk bijgehouden kasboek met tellingen van begin- en eindsaldi;

b. het tijdige door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geven van alle relevante informatie waaronder het onverwijld doorgeven van relevante veranderingen binnen de onderneming en de financiële situatie;

c. een gelijkblijvende juridische constructie van de onderneming van Opdrachtgever;

d. een strikte scheiding tussen de zakelijke en privé administratie door Opdrachtgever;

e. een mate van dienstverlening en een aantal transacties zoals die bij het aanvaarden van de Opdracht redelijkerwijs te verwachten waren.

Bij gebreke van het voldoen aan deze uitgangspunten is Opdrachtnemer, naar keuze, gerechtigd (i) aan Opdrachtgever aanvullend te declareren op regiebasis en/of (iii) de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of (iii) de Opdracht te beëindigen.


9.10 Alle in deze Algemene Voorwaarden en alle overige in het kader van de Opdracht te noemen bedragen, waaronder alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen, zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Dit behoudens expliciete schriftelijke vermelding van het tegendeel.

10. Betaling en zekerheid

10.1 Betaling van facturen van Opdrachtnemer dien te geschieden binnen de vervaltermijn van veertien dagen na factuurdatum.


10.2 Betaling geschiedt zonder aftrek, korting, verrekening of opschorting; Opdrachtgever doet afstand van hiertoe strekkende rechten.


10.3 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daar naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding toe geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm.


10.4 In geval van een opdracht voor en/of ten bate van meerdere partijen, zijn al die partijen hoofdelijk jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle betalingen waar Opdrachtnemer aanspraak op kan maken, inclusief rente en kosten, ongeacht de tenaamstelling van facturen, aanbod of opdrachtbevestiging.


10.5 Bij gebreke van tijdige voldoening door Opdrachtgever aan de conform dit artikel op haar rustende verbintenissen (waaronder tijdig betalen, stellen van zekerheid en afgeven en handhaven van automatische-incassomachtiging) is Opdrachtnemer, naar keuze, gerechtigd (i) haar verbintenissen jegens Opdrachtgever op te schorten en/of (ii) om een retentierecht uit te oefenen ten aanzien van alle zich onder haar bevindende door haar geproduceerde bescheiden waaronder begrepen doch niet uitsluitend: grootboek, kolommenbalansen, jaarrekeningen, winstaangiften, loonadministratie, aangiften vennootschaps- of inkomstenbelasting en/of (iii) om de Opdracht te beëindigen.


10.6 Vanaf het einde van de in dit artikel genoemde vervaltermijn is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd.


10.7 Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke/(incasso)kosten. Dit met een minimum van 15% van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag, en indien dit hoger is een minimum van € 250,- in beide gevallen vermeerderd met een minimum van € 25,- voor verschotten.

11. Reclames

11.1 Onder reclames worden begrepen alle klachten over en bezwaren tegen de hoogte van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, de facturatie, de wijze waarop de werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd, de tijdspanne waarin dit is gebeurd en de gevolgen die aan het voorgaande verbonden zijn.


11.2 Reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop de reclame betrekking heeft. Na het verstrijken van deze termijn is het recht om te reclameren vervallen.


11.3 In geval van een terechte reclame – zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer – heeft Opdrachtnemer de keuze tussen (i) de aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, (ii) het kosteloos verbeteren of (iii) het opnieuw verrichten van de betreffende werkzaamheden.


11.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

12. Opzegging en verlenging

12.1 Opdrachtgever of Opdrachtnemer kan de Overeenkomst opzeggen, schriftelijk, tegen het eind van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.


12.2 Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, op regiebasis, vermeerderd met afwikkelingskosten ad 8% over het honorarium van het voorafgaande boekjaar. Bij gebreke van een (compleet) voorgaand boekjaar is dit 8% over het gemiddelde verschuldigde honorarium per maand vanaf het geven van de Opdracht tot de datum waarop werd opgezegd maal twaalf. Dit alles onverminderd een eventueel recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.


12.3 Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na ommekomst van deze termijn stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden, mits Opdrachtnemer bereid is om werkzaamheden voor Opdrachtgever te blijven uitvoeren en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal als goed opdrachtnemer handelen en daar bij de zorgvuldigheid betrachten die van haar verwacht mag worden.


13.2 Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden als direct gevolg van een fout van Opdrachtnemer die jegens Opdrachtgever als onrechtmatig kan worden aangemerkt, heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding.


13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, schade aan derden of gevolgschade.


13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of voor Opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige of te laat aangeleverde gegevens/bescheiden of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van of voor Opdrachtgever.


13.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een handelen of nalaten voor door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen) ook niet indien deze werkzaam zijn bij een aan Opdrachtnemer gelieerde organisatie.


13.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer per post, ongeacht of dit plaatsvindt in opdracht van haar, van Opdrachtgever of van derden.


13.7 De hoogte van door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te vergoeden schade is gemaximeerd op het bedrag dat ter compensatie van die schade door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.


13.8 Indien en voor zover voornoemde aansprakelijkheidsverzekering niet tot enige uitkering komt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de laatste door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde factuur met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden over het laatste boekjaar ten behoeve van de betreffende Opdracht, exclusief BTW.


13.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of welke anderszins het gevolg is van handelen of omissies van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met het verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.


13.10 Opdrachtnemer heeft het recht om en dient door Opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn in de gelegenheid gesteld te worden om schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Indien Opdrachtgever dergelijke medewerking niet (volledig) verleent, verliest Opdrachtgever ieder recht op vergoeding van schade jegens Opdrachtnemer.


13.11 Opdrachtgever is, indien hij/zij overweegt Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.


13.12 De in dit artikel neergelegde toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de bij Opdrachtnemer werkzame vennoten en al degenen die ten behoeve van haar en/of haar vennoten werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld, zodat zij derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking hebben.


13.13 Behoudens het hiervoor onder ‘reclames’ gestelde, dient een schade schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn gemeld binnen zestig dagen nadat Opdrachtgever de schade en/of de mogelijkheid van schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of moeten ontdekken, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.


13.14 Opdrachtgever houdt Opdrachtnemer schadeloos en vrijwaart haar voor alle aanspraken van derden die verband houden met de Opdracht, onder die derden mede begrepen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, medeweerkers van Opdrachtgever alsmede aan hem/haar gelieerde rechts- of natuurlijke personen en andere die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn.


13.15 In geval van opschorting, beëindiging of ontbinding in lijn met deze voorwaarden is door Opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd, zij het wegens vertraging of anderszins. Schade, extra kosten of honorarium blijven in dat geval derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever, in het algemeen, en in het bijzonder als deze het gevolg is/zijn van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk aanleveren van de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie en bescheiden. Het in dit lid omschreven geldt ook indien Opdrachtnemer de keuze heeft tussen deze rechtshandelingen; deze keuze staat Opdrachtnemer vrij.

14. Privacy / AVG

14.1 De Opdracht kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Opdrachtnemer fungeert daarbij als Verwerker ten aanzien van het voor Verwerkingsverantwoordelijke opslaan van de persoonsgegevens in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG.


14.2 Opdrachtgever wordt met betrekking tot van Opdrachtnemer afkomstige gegevens aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de AVG en zal alle uit die wet en daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende voorschriften naleven.


14.3 De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG. Indien vereist, zullen Partijen een aparte verwerkersovereenkomst opstellen waarbij de in dit artikel vermelde bepalingen in ieder geval zullen worden opgenomen.


14.4 Opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen ter beveiliging van persoonsgegevens die in verband met de Opdracht zijn opgeslagen of verwerkt.


14.5 Opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot Gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal des verzocht in de gelegenheid worden gesteld deze maatregelen op verantwoorde wijze te controleren.


14.6 Het is Opdrachtnemer toegestaan de aan de Opdrachtgever en/of de Opdracht gerelateerde (persoons)gegevens te gebruiken voor het uitvoeren van de Opdracht, facturering, incasso en overige relevante communicatie daaronder begrepen. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens die zijn opgeslagen of worden verwerkt niet voor enig ander doel gebruiken.


14.7 Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer uitsluitend opgeslagen op servers welke zich bevinden zich in landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER).

15. Vervaltermijn alle aanspraken

15.1 Behoudens het hiervoor is vermeld (onder meer onder ’Uitvoering’, ‘Reclames’ en ‘Schadevergoeding’) vervallen alle vorderingen/aanspraken van Opdrachtgever op Opdrachtnemer in ieder geval na ommekomst van één jaar nadat de Opdracht is afgerond.

16. Rechtsmacht en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands Recht van toepassing.


16.2 De absoluut bevoegde rechter te Amsterdam te Amsterdam is relatief bevoegd met betrekking tot alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en/of door of namens Opdrachtnemer verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

17. Slotbepalingen

17.1 Indienen voor zover Opdrachtnemer op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan doen (zij het vanwege vernietigbaarheid, nietigheid, op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarend zijn of om andere reden) gelden tussen partijen de verbintenissen die daar zoveel als rechtens mogelijk is bij aansluiten en blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht. In dat geval wordt het betreffende beding na overleg tussen partijen zo spoedig mogelijk vervangen door een beding dat dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel als mogelijk benadert.


17.2 Indien Opdrachtgever of zijn/haar contactpersoon (mede) handelt ten behoeve van derden, staat hij/zij ervoor in dat deze gebonden zijn aan de in deze Algemene Voorwaarden vervatte bedingen.

en_GBEnglish (UK)
Scroll to Top